Angielski i niemiecki dla branży medycznej

BELT Corporate proponuje kursy w 2 wariantach: dla średniego personelu medycznego (pielęgniarki) i lekarzy. Program tych kursów uwzględnia specyficzne potrzeby obu grup zawodowych.

Szkolenie językowe dla lekarzy

Program kursu obejmuje opanowanie specyficznego słownictwa medycznego, zapoznaje uczących się z organizacją pracy w brytyjskich, irlandzkich i niemieckich szpitalach oraz uczy reagowania w typowych sytuacjach codziennych, takich jak:

 • telefonowanie w sprawach służbowych
 • wypełnianie dokumentacji medycznej
 • prowadzenie rozmów z pacjentami członkami ich rodzin oraz personelem medycznym

Kurs pozwoli na podniesienie umiejętności komunikacji językowej w zakresie struktur i słownictwa medycznego, a także uaktywni posiadaną już wiedzę językową z położeniem nacisku na komunikatywny aspekt języka.

Zakres tematyczny obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • anatomia
 • serce, układ krwionośny i jego choroby
 • narządy zmysłów i powikłania chorobowe
 • narządy płciowe i powikłania chorobowe
 • choroby nowotworowe
 • cukrzyca i grypa
 • badanie lekarskie i stawianie diagnoz

Grupa docelowa: personel medyczny, zwłaszcza pracujący w Polsce i pragnący wyjechać do pracy za granicę.

Forma zajęć: zajęcia grupowe

Poziomy zaawansowania: B1, B2, C1, C2

Szkolenie językowe dla pielęgniarek

Program szkolenia obejmie następujące zagadnienia:

 • typowe sytuacje komunikacyjne: przedstawianie się, pozdrowienia, literowanie imion i nazwisk, określania rozkładu dnia pracy i ustalanie zakresu obowiązków
 • struktura organizacyjna szpitala/przychodni
 • typowe sytuacje dnia codziennego w pracy związane ze ścieleniem łóżek, dbaniem o higienę pacjentów, roznoszenie posiłków i karmienia chorych
 • zagadnienia związane z diagnozą lekarską i wynikającymi z tego zaleceniami i trybem postępowania i dalszego leczenia
 • słownictwo związane z dokonywaniem pomiarów (ciśnienie, temperatura, puls) oraz wypełnianiem dokumentacji medycznej
 • sposoby przeprowadzania rozmów podczas przyjmowania pacjentów na oddział
 • komunikowanie się podczas przygotowywania pacjenta do operacji i odbierania go z sali operacyjnej oraz wypełnianie pooperacyjnego formularza kontrolnego
 • nazwy części ciała i dolegliwości, typowe sytuacje komunikacyjne: udzielanie pacjentowi kompleksowej informacji oraz diagnozowanie jego samopoczucia
 • przeprowadzanie rozmów telefonicznych
 • słownictwo związane z wizytowaniem i przekazywaniem pacjentów oraz prowadzeniem dokumentacji medycznej (pielęgnacja chorych)
 • zagadnienia związane z podawaniem lekarstw i prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji

Grupa docelowa: pielęgniarki i położne, personel pracujący w Polsce i pragnący wyjechać do pracy za granicę.

Forma zajęć: zajęcia grupowe

Poziomy: wszystkie poziomy zaawansowania

Skontaktuj się z nami!

Share This