Audyty językowe

Audyt językowy pozwala dokonać szczegółowej oceny umiejętności językowych oraz wyznacza poziom zaawansowania znajomości języka obcego u pracowników firmy lub instytucji.

Po co audyt językowy

Wyniki przeprowadzonego audytu językowego mają zastosowanie w różnych dziedzinach funkcjonowania firmy czy instytucji, takich jak:

  • rekrutacja nowych pracowników
  • określanie poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do szkoleń językowych
  • oceniania efektywności szkoleń językowych, w których uczestniczą pracownicy poprzez co najmniej dwukrotne badanie znajomości języka w trakcie szkolenia
  • określenie niezbędnego czasu, w jakim każda badana osoba może osiągnąć oczekiwane ogólne lub specjalistyczne umiejętności językowe.

Cele audytu

Jego celem jest dostarczenie informacji o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego każdej badanej osoby w zakresie czterech sprawności językowych:

  • rozumienia języka mówionego
  • czytania ze zrozumieniem różnorodnych tekstów
  • swobodnego i poprawnego wypowiadania się na piśmie z uwzględnieniem właściwych struktur gramatyczno-leksykalnych
  • swobodnego i poprawnego ustnego wypowiadania i komunikowania się w języku obcym.

Audyt językowy przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli.

Audyt w praktyce

Audyt językowy składa się z 2 części:

  • pisemnej – autorski test badający znajomość gramatyki, leksyki i umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wypowiedzi pisemnej
  • ustnej – autorski zestaw standardowych zadań komunikacyjnych, diagnozujących umiejętności wypowiadania i komunikowania się.

Raport z audytu

Rezultaty audytu językowego przedstawiane są w postaci raportu, opisującego ogólne kompetencje poszczególnych osób w skali oceny opracowanej na podstawie Common European Framework of Reference – przyjętego przez Radę Europy uniwersalnego europejskiego systemu poziomów znajomości języków. Do skali dołączone zostają opisy umiejętności językowych odpowiadające poszczególnym poziomom zaawansowania.

Skontaktuj się z nami!

Share This