Organizacja szkolenia językowego

Klientom instytucjonalnym oferujemy pakiet usług zapewniających kompleksową organizację szkolenia. Zajmujemy się wszystkimi aspektami szkolenia i zapewniamy naszym klientom pełną obsługę na wszystkich etapach – od pierwszego kontaktu klienta z przedstawicielem szkoły, poprzez realizację wybranego programu, aż do otrzymania świadectw i raportu końcowego.

 • kompleksowa organizacja szkolenia
 • pełna obsługa administracyjna
 • opracowanie autorskiego programu nauczania
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do realizacji szkolenia
 • dostęp do strefy słuchacza i materiałów do samodzielnej nauki
 • nadzór merytoryczny nad realizacją ustalonego programu nauczania
 • internetowy dostęp do raportów obecności i planu poszczególnych zajęć
 • osobiste lub e-mailowe konsultacje z nauczycielem
 • testy sprawdzające postępy słuchaczy w osiąganiu zakładanych umiejętności językowych
 • test końcowy oceniający skuteczność nauczania i realizowanego programu
 • raporty okresowe i końcowe sprawozdanie dla kierownictwa zlecającego szkolenie

Etapy szkolenia

PRZED szkoleniem

 • wstępne spotkanie: analiza potrzeb i wymogów językowych klienta
 • audyt językowy: testy diagnostyczne i rozmowy kwalifikacyjne
 • opracowanie autorskiego programu szkolenia
 • dobór materiałów szkoleniowych
 • opracowanie harmonogramu szkolenia

W TRAKCIE szkolenia

 • realizacja programu szkolenia
 • konsultacje językowe i metodyczne
 • testy sprawdzające i utrwalające
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • nadzór akademicki – koordynacja szkolenia, hospitacje zajęć
 • pełna obsługa administracyjna szkolenia
 • dostęp do wirtualnego sekretariatu
 • zbieranie opinii słuchaczy
 • raporty frekwencji i postępów

PO szkoleniu

 • zaświadczenia i świadectwa ukończenia szkolenia
 • ocena szkolenia, jego przebiegu i skuteczności
 • raport podsumowujący
 • propozycje dalszej współpracy

Jak uczymy

Nauczanie prowadzone jest głównie w oparciu o metodę komunikatywną, rozwijającą umiejętność swobodnego i celowego porozumiewania się. Jej zaletą jest aktywne wykorzystanie czasu zajęć przez każdego słuchacza dzięki pracy w parach lub małych grupach.

Ważnym elementem naszych programów są konwersacje, dyskusje, odgrywanie scenek czy studium przypadku. Praca na zajęciach jest zwykle uzupełniana indywidualną pracą słuchaczy w domu.

Używany w BELT Corporate system nauczania promuje czynne posługiwanie się językiem obcym na zajęciach, wspólne rozwiązywanie zadań, wymianę informacji między słuchaczami oraz nauczycielem. Dzięki temu zajęcia są interesujące i czas maksymalnie wykorzystany. Wraz z postępami w nauce wzrasta także zaufanie słuchaczy do swoich umiejętności, co jest podstawą kompetencji językowej.

Nasze metody

Stosowanie metody komunikatywnej nie przesłania jednak innych potrzeb językowych słuchaczy. Program kursów koncentruje się na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym we wszystkich sytuacjach zawodowych i życiowych i obejmuje rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych:

 • mówienia
 • rozumienia ze słuchu
 • czytania
 • pisania

oraz poznawanie różnych aspektów języka:

 • słownictwa
 • gramatyki
 • wymowy.

Programy szkoleniowe

Program szkolenia zawsze uwzględnia potrzeby językowe słuchaczy. Na kursach języka ogólnego tematyka zajęć jest bardzo szeroka i obejmuje większość możliwych sytuacji życiowych i zawodowych. Szkolenia specjalistyczne rozwijają słownictwo i umiejętności językowe potrzebne danej grupie zawodowej i zgodne z jej profilem działalności.

W realizacji programów BELT Corporate wykorzystuje zarówno specjalistyczne materiały renomowanych wydawnictw brytyjskich, amerykańskich, niemieckich, francuskich, włoskich oraz szwajcarskich, jak i własne, tworzone specjalnie na potrzeby klienta korporacyjnego.

Dobór pomocy dydaktycznych jest zawsze dostosowany do potrzeb i wymagań słuchaczy, profilu kursu oraz intensywności szkolenia.

Skontaktuj się z nami!

Share This